Petycję podpisało
1 678
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

 

Jerzy Kwaśniewski

 

Szanowni Państwo,

 

jasełka, szopki, śpiewanie kolęd to stały element naszej bogatej, wielowiekowej tradycji. Tymczasem coraz częściej docierają do nas informacje o problemach rodziców i nauczycieli, którzy chcieliby wychowywać dzieci w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich.

 

Na początku grudnia do Ordo Iuris zgłosiła się mama 4-letniego chłopca, która z przejęciem opisała nam sytuację, jaka wydarzyła się w przedszkolu jej dziecka. Poprosiła o pomoc prawną, ponieważ niewielka grupa rodziców próbowała zablokować przygotowania do jasełek i wymóc na dyrekcji, by dzieci nie uczyły się śpiewania kolęd.

 

Podobne przykłady można mnożyć. W Lublinie działa sowicie finansowana z tzw. funduszy norweskich Fundacja Wolność od Religii, której misją jest „obrona przed religią”. Na efekty prowadzonego przez nią lobbingu nie trzeba było długo czekać. Do Instytutu wpłynęły kolejne zgłoszenia od rodziców, którzy musieli stoczyć walkę, by ich dzieci mogły wziąć udział w szkolnych jasełkach.

 

Niestety doświadczenia Europy Zachodniej pokazują nam jednoznacznie, że zawsze zaczyna się od jednostkowych incydentów, by potem wprowadzać zakazy, które dyskryminują chrześcijan. W wielu belgijskich szkołach nie wolno już mówić o „Bożym Narodzeniu”, „Wielkanocy” oraz „Wszystkich Świętych”.

 

Dlatego zaapelujmy do Minister Edukacji Narodowej o wprowadzenie rozwiązań, które systemowo zagwarantują rodzicom i nauczycielom realizację ich konstytucyjnych swobód. Prawo do kultywowania i pielęgnowania chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu nie może być martwą literą!

 

Tylko nasze wspólne zaangażowanie pozwoli nam ochronić rodzinę i powstrzymać ideologię „poprawności politycznej”, która coraz gwałtowniej zalewa naszą Ojczyznę.

 

Twój głos jest naprawdę ważny!

 

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu Instytutu na rzecz

Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

Szanowna Pani Minister,

 

nie ulega wątpliwości, że system oświaty musi respektować prawo rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Zasada ta znajduje wyraz w Konstytucji RP:

 

- art. 48 ust. 1 gwarantuje, że „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”,

- art. 53 ust. 3 stanowi, że „rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

 

Ponadto preambuła ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wskazuje, że nauczanie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości i służyć rozwijaniu poczucia poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Niewątpliwie elementem naszego narodowego dziedzictwa są bogate, wielowiekowe tradycje, a wśród nich jasełka, kolędy oraz uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego kultywowanie tych zwyczajów w przedszkolach i szkołach jest nie tylko dopuszczalne, ale w świetle polskiego prawa – konieczne. Art. 5 Konstytucji nakazuje Rzeczpospolitej Polskiej strzec dziedzictwa narodowego, a więc także chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu, w którym zakorzeniona jest polska kultura, co potwierdza Preambuła ustawy zasadniczej.

 

Niestety coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy rodzice i nauczyciele napotykają na poważne przeszkody w realizacji obowiązującego prawa. Dlatego zwracam się do Pani Minister z apelem o wprowadzenie rozwiązań, które systemowo zagwarantują rodzicom i nauczycielom realizację ich konstytucyjnych praw w tym zakresie.

 

Z wyrazami szacunku

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl