Petycję podpisało
9 694
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

 

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,

 

ponad pół roku temu Polska Federacja Ruchów Obrony Życia złożyła w Sejmie petycję postulującą poważne zwiększenie ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnym. Pomimo upływu wszystkich przewidzianych w ustawie o petycjach terminów – petycja do dnia dzisiejszego nie została rozpatrzona przez posłów.

 

Zgodnie z ustawą o petycjach, powinna zostać ona rozpatrzona bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W niniejszym przypadku petycję rozpatrzono nie tylko z ponad miesięcznym opóźnieniem, ale też tak, że nic z tego nie wynika. Deklarowanie zamiaru kierowania dezyderatu do Premier Beaty Szydło jest ewidentną grą na zwłokę. Petycja postulująca przedstawienie Sejmowi projektu ustawy zwiększającej ochronę dzieci przed urodzeniem wciąż pozostaje niezałatwiona.

 

Nie możemy tolerować sytuacji, gdy w podstawowych kwestiach politycy stosują uniki, zamiast wypełniać rzetelnie swoje konstytucyjne obowiązki wobec Narodu. Dlatego wzywamy do jak najszybszego skierowania pod obrady Sejmu projektu ustawy, którego dotyczy petycja Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

 

każdy poseł ślubował rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu oraz przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej (art. 104 ust. 1 Konstytucji RP). Artykuł 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora zobowiązuje posłów do kierowania się dobrem Narodu.

 

Te ewidentne obowiązki posłów są całkowicie lekceważone przez członków Komisji do Spraw Petycji, rozpatrujących złożoną w dniu 14 września 2016 r. petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która ma na celu tak fundamentalną kwestię, jak poprawa prawnej ochrony życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju.

 

Ten ważny postulat społeczny nie tylko nie został rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, jak nakazuje art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, ale komisja zajęła się nim bezskutecznie po upływie wszelkich wymaganych prawem terminów i w sposób oznaczający de facto dalsze zwodzenie ponad 150 000 obywateli, którzy się pod petycją podpisali. W rezultacie, pomimo upływu 7 miesięcy od złożenia petycji przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia, wciąż nie została ona załatwiona.

 

Biorąc pod uwagę publiczne zobowiązanie się każdego posła do sumiennego wykonywania swych obowiązków i do przestrzegania Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej, wzywam do niezwłocznego podjęcia przez Komisję do Spraw Petycji decyzji o skierowaniu projektu ustawy, będącego przedmiotem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, pod obrady Sejmu.

 

Z poważaniem,

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl