Petycję podpisało
17 914
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,

 

w najbliższym czasie Komitet Praw Człowieka ONZ podejmie decyzję brzemienną w skutki dla wszystkich państw, zwłaszcza dla Polski. Komitet zaproponował wyjątkowo nikczemny dokument, w którym postuluje o „prawo do aborcji” jako konieczny składnik prawa do życia!

 

Chodzi o projekt oficjalnej interpretacji art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Komitet Praw Człowieka odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania Paktu nie tylko chce stworzyć „prawo” do zabicia dziecka przed urodzeniem i uznać je za ratowanie życia, ale dodatkowo domaga się, by wszystkie państwa ONZ zalegalizowały aborcję na życzenie bez żadnych ograniczeń! Jego autorzy uznają ochronę życia dzieci w najwcześniejszym okresie ich rozwoju za coś „poniżającego i nierozsądnie uciążliwego”. Podobnie traktowani są w dokumencie chorzy i niepełnosprawni, którym Komitet zagwarantować chce pełne „prawo” do eutanazji.

 

Jeśli pozwolimy na zaakceptowanie tego dokumentu, będzie miał on zgubne konsekwencje dla Polski i świata. Kraje chroniące najsłabsze dzieci będą szantażowane i zmuszane do odbierania im prawa do życia! Zapewnienie „prawa do bezpiecznej aborcji” stanie się obowiązkiem państwa, które w przeciwnym razie będzie piętnowane i szykanowane przez międzynarodowych biurokratów.

 

Do piątku – 6 października – organizacje społeczne mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu interpretacji. Instytut Ordo Iuris ma specjalny status konsultacyjny, który umożliwia nam przedłożenie stanowiska w tej sprawie. Na naszą korzyść działa fakt, że Komitet, który liczy kilkunastu członków, nie jest jednomyślny.

 

Prosimy Państwa o wsparcie stanowiska Instytutu Ordo Iuris! Jeśli nasze postulaty o poszanowanie prawa do życia również najsłabszych istnień ludzkich na progu i u kresu ich życia poprą tysiące Polaków, będą one miały ogromną siłę oddziaływania. Dlatego Państwa głos jest naprawdę ważny!

 

Nie możemy pozwolić na to, by za sprawą pokrętnych interpretacji, prawo do życia stało się wyrokiem śmierci dla najmłodszych dzieci i dla osób starszych!

 

Dlatego zaapeluj do członków Komitetu Praw Człowieka ONZ, by zagłosowali przeciwko tej propozycji i zagwarantowali prawo do życia wszystkim ludziom, również tym nienarodzonym i znajdującym się u kresu swych dni.

 

Stań w obronie życia! To wyjątkowo ważna bitwa!

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr Joanna Banasiuk 

Wiceprezes Instytutu na rzecz

Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

Szanowni Państwo,


ogromnie niepokoi mnie treść Komentarza Ogólnego nr 36, który Komitet Praw Człowieka przedstawił w odniesieniu art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Projekt Komentarza jest sprzeczny z prawem międzynarodowym i forsuje nieznane mu „prawo” do aborcji. Tymczasem:

 

  1. państwa ONZ na konferencji w Kairze w 1994 r. jednomyślnie zobowiązały się do eliminacji potrzeby przeprowadzania aborcji;
  2. zarówno Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r., jak i Konwencja o prawach dziecka z 1989 r., wyraźnie stanowią, że „dziecko, ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.
 

Projekt nowego Komentarza uchyla prawną ochronę życia w okresie od poczęcia do narodzenia, co stanowi zamach na ludzką godność i jest sprzeczne z samą ideą praw człowieka.

 

Dlatego popieram stanowisko Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i wraz z nim apeluję o zagwarantowanie prawa do życia każdej niewinnej istocie ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci.

 

Prawa człowieka mają chronić każdą istotę ludzką, zwłaszcza zaś najsłabszą. Dlatego art. 6 MPPOiP musi zwłaszcza stać na straży poszanowania prawa do życia dzieci przed ich urodzeniem i tych, którzy dobiegają kresu swych dni. Próba posłużenia się tym przepisem w celu zakwestionowania praw tych najsłabszych ludzi jest haniebna!

 

Z wyrazami szacunku,

 


 

Dear Sirs,

 

I am deeply worried by the content of the General comment No. 36 presented by the Human Rights Committee on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The draft Comment is contrary to international law and is forcing the “right” to abortion unknown to this law. In the meantime:

 

  1. UN member states at the conference in Cairo in 1994 unanimously committed themselves to eliminate the need to carry out abortions,
  2. the 1959 Declaration of the Rights of the Child and the 1989 Convention on the Rights of the Child clearly state that “the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth”.  

 

The draft of the new Comment repeals the legal protection of life from conception until birth and thus constitutes an assault on human dignity and is contrary to the very idea of human rights.

 

Therefore I support the position of the Ordo Iuris Institute for Legal Culture and together with the Institute I call for ensuring the right to life of every innocent human being since conception until natural death.

 

Human rights are supposed to protect every individual, especially those that are weak. This is why article 6 of the ICCPR has to safeguard, in particular, the right to life of children before their birth and of those who are reaching the end of their life. The attempt to use this article in order to challenge the rights of the weakest is shameful!

 

Yours faithfully,

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl