Petycję podpisało
14 392
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowni Państwo,

 

pod koniec czerwca zelektryzowała nas wiadomość, że Rada Miasta Gdańsk przyjęła uchwałę, która pod pozorem walki z dyskryminacją zapewnia szerokie przywileje dla środowisk LGBT, wprowadza ideologię gender i permisywną edukację seksualną w szkołach.

 

Proszę zauważyć, że projekt „Modelu na rzecz Równego Traktowania” nie jest polskim pomysłem. Opiera się na postulatach Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – jednego z podstawowych instrumentów wprowadzania ideologii gender i to w skali makro – założenia tej karty realizują już 1724 samorządy w 35 krajach europejskich.

 

W programie znajdujemy uderzające w nasze dzieci rekomendacje do wprowadzania zajęć edukacyjnych na temat „orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”, mających na celu przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową. W zaleceniach znalazło się także tworzenie programów edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Szeroki zakres przedmiotowy dyskryminacji sprawia, że realizacja części rekomendacji będzie prowadziła do uprzywilejowywania osób identyfikujących się z tzw. kulturą LGBT np. w dostępie do lokali gminnych, uzyskiwania nominacji do organów decyzyjnych czy także do usług medycznych.

 

Ponadto, respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości i poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego (jak to stanowi obowiązujące Prawo oświatowe) zostały w programie zastąpione respektowaniem i docenianiem różnorodności.


Ten dokument poważnie narusza polskie prawo i to nie tylko w kwestiach dotyczących edukacji czy wolności obywatelskich. Projekt bezprawnie narzuca określony sposób działania ośrodkom samorządowym, ale także i instytucjom religijnym. Jest to dokument błędny i niezwykle szkodliwy, dlatego musimy skutecznie przeciwdziałać jego wprowadzeniu!

 

Pełną analizę tego dokumentu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Zgodnie z prawem, w tym momencie wprowadzenie projektu może powstrzymać jedną swoją decyzją Wojewoda Pomorski. Gdańsk nie jest pierwszym polskim miastem, który przyjął rekomendacje Karty Równości, ale postawa pana Dariusza Drelicha może być przykładem dla konserwatywnych urzędników, którzy, być może już wkrótce, będą musieli przeciwstawić się takim działaniom w swoich miastach.

 

Czasu jest już niewiele, bo termin na uchylenie uchwały upływa 28 lipca. Dlatego proszę Państwa o podpis pod adresowaną do Wojewody petycją!


Tylko nasze wspólne zaangażowanie pozwoli nam powstrzymać propagowaną przez środowiska LGBT ideologię gender, która coraz gwałtowniej zalewa naszą Ojczyznę!

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

Szanowny Panie Wojewodo,

 

proszę o interwencję – na podstawie uprawnienia nadzoru nad działalnością gmin – w sprawie uchwały nr LV/1566/18 Rady Miasta Gdańsk z dn. 28 czerwca 2018 r., do której załącznikiem jest projekt Modelu na rzecz Równego Traktowania.

 

Zwracam uwagę, że diagnoza potrzeb, stanowiąca punkt wyjścia do prac nad ww. projektem, jest nierzetelna:

  • twierdzenia w niej zawarte nie odwołują się do udokumentowanych badań, nie podają również źródeł danych szacunkowych, które mają je uwiarygadniać;
  • w zakresie problemu „Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej” przywołano badania ogólnopolskie bez wskazania rzeczywistej skali tego problemu w Mieście Gdańsk.

Takie abstrakcyjne odniesienie do uśrednionych statystycznych danych, krajowych czy światowych populacji oznacza, że program nie ma na celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

 

Sam projekt zawiera szereg rekomendacji, które nie uwzględniają powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w znacznym stopniu ingerują w sferę praw i wolności obywateli.

 

Projekt w szczególności:

  • nie realizuje, przewidzianego przez Prawo oświatowe, nauczania i wychowania dzieci w szkole z uwzględnieniem chrześcijańskiego systemu wartości i polskiego dziedzictwa kulturowego, zamiast tego nakazuje prowadzenie edukacji „w sposób respektujący i doceniający różnorodność”, a dotychczasowe doświadczenia pokazują, że sformułowanie takie zmierza do „wykorzenienia zwyczajów i tradycji” (art. 12 konwencji stambulskiej) również poprzez usunięcie z przestrzeni szkolnej nawiązań do religii i kultury, np. jasełek czy modlitwy przed lekcjami;
  • zawiera wykładnię dyskryminacji sprzeczną z polskim prawem (poprzez przywołanie nieznanych w prawie pojęć dyskryminacji krzyżowej, dyskryminacji przez asumpcję i dyskryminacji przez asocjację), kilkakrotnie odrzucaną przez ustawodawcę;
  • zawiera postanowienia, które doprowadzą do uprzywilejowywania osób identyfikujących się z tzw. kulturą LGBT np. w dostępie do lokali gminnych, uzyskiwania nominacji do organów decyzyjnych, czy także do usług medycznych;
  • narusza zasady podziału kompetencji pomiędzy organami gminy lub powiatu, narusza zasadę niezależności sądów i prokuratury, a także łamie zasadę autonomii kościołów i związków wyznaniowych, nakładając na nie określone w programie zadania.

Dlatego zwracam się do Pana o interwencję w tej sprawie i uchylenie uchwały wprowadzającej szkodliwy społecznie oraz sprzeczny z prawem program.

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl