Petycję podpisało
4 439
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskaza... czytaj więcej

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowni Państwo,

 

panu Krystianowi Frelichowskiemu – nauczycielowi w szkole w Złejwsi Wielkiej grozi zwolnienie z pracy, gdyż wójtowi gminy i dyrektorowi szkoły nie spodobały się wpisy zamieszczone na prywatnym profilu na Facebooku pedagoga.

 

Nauczyciel zachęcał w nich do kupna „Gazety Polskiej” z naklejką wyrażającą sprzeciw wobec ideologii LGBT, protestował przeciwko profanacjom i deprawacji dzieci, a także – jak na ironię - bronił osób niesłusznie zwalnianych z pracy za krytykę postulatów politycznych ruchu LGBT.

 

Właśnie w reakcji na te wpisy wójt gminy Jan Surdyka zapowiedział na łamach lewicowej prasy, że „trzeba się zastanowić, czy i w jakim zakresie pan radny [tzn. K. Frelichowski – red.]  powinien pracować z młodzieżą”, a Robert Swiontek-Brzeziński, dyrektor szkoły, w której uczy pan Krystian, w oświadczeniu opublikowanym na stronie szkoły wprost zagroził mu utratą pracy.

 

Co szczególnie oburzające, w oświadczeniu dyrektora próżno szukać wskazania, którą z wypowiedzi nauczyciela uznał za na tyle niestosowną, by traktować ją jako argument za zwolnieniem z pracy.

 

Obecnie na stronie szkoły widnieje zmodyfikowane oświadczenie, jednak poprzednie nie zostało w żaden sposób odwołane.

 

Bez wątpienia oświadczenie dyrekcji narusza dobra osobiste pana Krystiana Frelichowskiego, a swoisty szantaż zmierzający do udaremnienia mu głoszenia poglądów uderza w gwarantowaną Konstytucją RP oraz aktami prawa międzynarodowego wolność słowa. Stanowi również przejaw dyskryminacji ze względu na wyznawany światopogląd.

 

Tego typu praktyki mają na celu całkowite wyeliminowanie z debaty publicznej wypowiedzi sprzeciwiających się ideologii LGBT, dlatego musimy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec prób zastraszania nauczyciela.

 

Zachęcam do podpisania petycji do wójta gminy i dyrekcji szkoły wzywającej ich do zaprzestania stosowania podobnych praktyk nie tylko wobec pana Krystiana, ale pozostałych członków kadry pedagogicznej i pracowników szkoły, a także osób zatrudnionych w urzędzie gminy i podległych mu jednostkach budżetowych.

 

Podpis pod petycją do władz gminy i dyrektora szkoły będzie także wyraźnym znakiem solidarności z szykanowanym pedagogiem.

 

Sprawmy, by ten nauczyciel i wychowawca wielu roczników uczniów, radny i opozycjonista skazany na karę więzienia za walkę z totalitarnym systemem w czasach PRL, odczuł, że ma wsparcie tych wszystkich osób, które podobnie jak on chcą dobrej edukacji dla młodych Polaków!

 

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski

 

Wójt gminy Zławieś Wielka

Jan Surdyka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Robert Swiontek-Brzezinski

 

Szanowny Panie,

z wielkim oburzeniem przyjmuję informację o groźbach zwolnienia z pracy wieloletniego nauczyciela Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej, a jednocześnie działacza opozycji antykomunistycznej i więźnia politycznego PRL pana Krystiana Frelichowskiego, tylko za to, że skrytykował on ideologię LGBT na swoim prywatnym profilu na portalu społecznościowym.

 

Zapowiedzi wyrażone w opublikowanym na stronie szkoły oświadczeniu dyrekcji szkoły (w jego kształcie przed edycją) oraz w wypowiedziach medialnych pana wójta uznaję za próbę zastraszenia nauczyciela śmiało wyrażającego swój sprzeciw wobec postulatów politycznych ruchu LGBT oraz za przejaw dążenia do wyeliminowania z debaty publicznej możliwości głoszenia przekonań sprzecznych z ideologią forsowaną przez ten ruch.

 

Ze zdziwieniem obserwuję naruszanie przez wójta prawa oświatowego i ustawy o samorządzie gminnym, które jasno stanowią, że wójt nie ma prawa ingerować w stosunki pracownicze między dyrektorem szkoły a nauczycielem.

 

Nie zgadzam się także, by wójt czy dyrektor szkoły decydował o tym, jakie poglądy mogą być otwarcie wyrażane przez członków kadry pedagogicznej, a takie właśnie dążenia uwidaczniają się podczas lektury oświadczenia pana dyrektora i medialnych wypowiedzi pana wójta.

 

Tego typu praktyki stanowią w mojej ocenie olbrzymie zagrożenie dla wolności oraz stanowią przejaw dyskryminacji ze względu na światopogląd, dlatego stanowczo protestuję przeciwko takim działaniom.

 

Godzą one nie tylko w gwarantowaną Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wolność słowa (art. 54), ale mogą również naruszać wolność sumienia i wyznania (art. 53), w zakresie, w jakim wyrażane poglądy są motywowane przekonaniami religijnymi.

 

Swobodę wypowiedzi gwarantują również akty międzynarodowe i ponadnarodowe, dotyczące ochrony praw człowieka.  Zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wyrażania opinii, a w tym do posiadania poglądów i ich nieskrępowanego głoszenia. Podobne gwarancje zawiera art. 11 Karty Praw Podstawowych.

 

Dlatego wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec bezzasadnych prób ograniczania wolności słowa i przekonań przez dyrekcję szkoły i władze gminy.

 

Żądam od pana dyrektora zamieszczenia na stronie szkoły przeprosin dla pana Krystiana Frelichowskiego i zaprzestania podobnych praktyk w przyszłości.

 

Domagam się, by dyrekcja szkoły i władze gminy szanowały wszystkich pracowników bez względu na ich przekonania oraz nie występowały przeciwko konstytucyjnym prawom i wolnościom polskich obywateli, nawet jeśli mają odmienne zdanie na tematy światopoglądowe.

 

Stanowczo protestuję także przeciwko wymierzaniu jakichkolwiek kar dyscyplinarnych za głoszone poglądy nie tylko wobec pana Krystiana Frelichowskiego, ale także pozostałych członków kadry pedagogicznej i pracowników szkoły, jak również wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie gminy i podległych mu jednostkach budżetowych.

 

Z poważaniem

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl